کارشناس ارشد کنترل میکروبی-اشتهارد

تولید
البرز , اشتهارد

کارشناس ارشد کنترل میکروبی-اشتهارد

گروه :   تولید
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 5 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  البرز , اشتهارد
حداقل تحصیلات:  کارشناسی ارشد

شرح شغل

بررسی و سامان دهی بخش های میکروبیولوژی 

حضور در کارخانه و نظارت بر پایش های میکروبی

آموزش به پرسنل آزمایشگاه های میکروبیولوژی کارخانه ها و نظارت دوره ای بر عملکردها

برنامه ریزي واجراي ممیزي هاي داخلی کیفیت آزمایشگاه های میکروبیولوژی کارخانه ها

مشارکت و برنامه ریزی پروژه های تحقیقاتی
مهارت های مورد نیاز