رئیس شعبه - سراسر کشور

فروش
تهران , تهران

رئیس شعبه - سراسر کشور

گروه :   فروش
زیر گروه :  همه موارد
سابقه کار:  حداقل 5 سال
استخدام:  تمام وقت
مکان:  تهران , تهران
حداقل تحصیلات:  کارشناسی

شرح شغل

موقعیت مورد نظر برای سراسر کشور می باشد.


نظارت بر انجام مراحل ثبت فاکتورهای فروش ،

انبارش کالا،

انبار گردانی ،

روند پخش و تسویه و امور ستادی دفتر پخش ،

بررسی روند فروش ،

برنامه ریزی نمودن فروش ،

تهیه اطلاعات اولیه فروش ،

انجام امور مربوط به مدیریت منابع انسانی ،

انجام امور جذب و آموزش بدو استخدام